Zelená domácnostiam, ako získať dotácie? Odborné poradenstvo
+421 905 753 114, Popradská 21, 06401 Stará Ľubovňa

Zelená domácnostiam – národný projekt

Zelená domácnostiam – národný projekt
Lukáš Guľáš

Staviate si dom alebo ho už máte a chcete si svoje náklady znížiť využívaním obnoviteľných zdrojov energie (OZE)? Ak áno, odporúčame vám zapojiť sa do národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam“. Prostredníctvom SIEA sa môžete uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze do konca roka 2018 k dispozícii 45 miliónov €. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.

Poskytovanie pomoci sa riadi všeobecnými podmienkami podpory a osobitnými podmienkami konkrétneho kola. Domácnosť si vyberá vhodné zariadenie zo zoznamu zariadení, ktoré splnili technické podmienky, a zhotoviteľa, ktorý zabezpečuje spoločne s dodávkou zariadenia aj jeho montáž. V zozname zhotoviteľov sú zaregistrovaní tí, ktorí so SIEA podpísali zmluvu o preplácaní poukážok.

Aké zariadenia sú podporované?

–  malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW:

  • fotovoltické panely
  • veterné turbíny (na tieto zariadenia zatiaľ nie je možné získať podporu)

– zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome:

  • slnečné kolektory
  • kotly na biomasu
  • tepelné čerpadlá

Ako žiadať o pomoc?

Pre domácnosti je dôležité, aby poznali konkrétny druh a inštalovaný výkon navrhovaného zariadenia, pretože od toho závisí výška podpory. Inštalovaný výkon určuje, aké množstvo energie bude zariadenie schopné “vyrobiť” a nahradiť tak výrobu energie z fosílnych palív.  Pred podaním žiadosti Vám  odporúčame svoje zámery konzultovať s oprávneným zhotoviteľom, medzi ktorých patrí aj Gekotech. Následne Vám poradíme a potvrdíme, či je možné vybrané zariadenie v stanovenom termíne nainštalovať. Domácnosť si môže zariadenie vybrať zo zoznamu zariadení, ktoré spĺňajú určené technické podmienky. Až tak môžete elektronicky požiadať o vydanie poukážky, ktorú si uplatníte pri inštalácii u zhotoviteľa. O poukážky je možné požiadať len počas otvoreného kola. Do konca roka 2017 sa máte šancu zapojiť ešte do troch kôl, a to 8.8.2017, 19.8.2017 a posledná šanca je 17.10.2017. Kolá sa otvárajú v určený deň o 15 hod.! Odporúčame preto v dané dni  sedieť v čase od 15 hod. za vaším počítačom a elektronicky podať žiadosť medzi prvými. Čím skôr žiadosť pošlete, tým väčšia pravdepodobnosť získania poukážky je. Podaním žiadosti to nekončí. Po poslaní žiadosti  Vám bude poslaný potvrdzujúci email, kontrolujte si pre istotu aj spam.  Je potrebné ho potvrdiť! O úspešnosti podania žiadosti by ste sa mali dozvedieť do 24 hodín prostredníctvom emailu.

Nezabudnite aj na to, že potrebnú dokumentáciu k inštalácii predkladajú SIEA priamo zhotovitelia, t.j. spoločnosti zabezpečujúce inštaláciu prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.

Dokedy musí byť nainštalované zariadenie na ktoré domácnosť získa poukážku?

Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa s ktorým má uzavretú zmluvu o inštalácii zariadenia, a to najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke a zároveň musí byť inštalácia ukončená do stanoveného termínu od tohto dátumu. Od 6. kola je platnosť poukážky iba 3 mesiace.

Aká je výška podpory ?

Podpora je nastavená tak, aby domácnosti boli motivované nakúpiť si kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou premeny energie a nepodceňovali odbornosť pri inštalácii. Podpora nesmie prekročiť 50 % z oprávnených výdavkov.

Poukážky pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Hodnota poukážky bude určená automaticky na základe druhu a výkonu zariadenia. Pri jednotlivých druhoch zariadení je určená sadzba za 1 inštalovaný kW výkonu a zároveň maximálna suma podpory na inštaláciu.

Celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej faktúry za inštaláciu. Keďže maximálna podpora je možná do výšky 50 % oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na poukážke nemusí byť preplatená v plnom rozsahu. To sa týka najmä cenovo menej náročných inštalácií. Vtedy by mal aj zhotoviteľ domácnosť upozorniť, že výška podpory bude menšia, ako je suma uvedená na poukážke.

Limitná suma na inštaláciu je zvolená tak, aby pokryla potreby väčšiny inštalácií pre ktoré sa rozhodnú slovenské domácnosti. Prostriedky budú vďaka tomu rozdelené rovnomerne a nebudú zvýhodňovať domácnosti, ktoré si môžu dovoliť investovať do rozsahovo väčších inštalácií.

Maximálne limity majú domácnosti motivovať k tomu, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali sami a pred inštaláciou zariadení na výrobu tepla zrealizovali opatrenia na zníženie potreby tepla v budovách.

Cieľ projektu

Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE, vďaka čomu bude nahradená energia na výrobu, ktorej by bolo inak potrebné využiť fosílne palivá. Domácnosť sa podpísaním zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je aj poukážka, zaväzuje predovšetkým udržiavať nainštalované zariadenie v prevádzkyschopnom stave a využívať ho na stanovený účel minimálne po dobu dvoch rokov od dátumu ukončenia inštalácie a uvedenia zariadenia do prevádzky. V zmluve je stanovená aj povinnosť uchovávať príslušnú dokumentáciu a umožniť v prípade potreby kontrolu inštalácie.

Ak vám niečo nie je jasné tak nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre vás a pre vašu spokojnosť. Veľmi radi Vám pomôžeme pri vybavení dotácie a aj so samotnou inštaláciou zariadenia.

 Gekotech je tu pre Vás. 

Zdroj: www.zelenadomacnostiam.sk